نخ بامبو برای تولید جوراب

بعد یا اصلا قبل از پنبه بهترین نخ برای تولید جوراب نخ بامبو میباشد.