اگر قصد استفاده از نخ چینی دارید اطلاعات زیر مفید باشد:

تولید با نخ چینی دو لا:

108— نوزادی صفر          — دو لا نخ چینی — اسپاندکس جوشی 40/70
120— سایز 1 و 2 بچگانه — دو لا نخ چینی — اسپاندکس جوشی 40/70
132— سایز 3 و 4 بچگانه — دو لا نخ چینی — اسپاندکس جوشی 40/70
144— سایز 5 و 6 بچگانه — دو لا نخ چینی — اسپاندکس جوشی 40/70
156— جوراب زنانه          — دو لا نخ چینی — اسپاندکس جوشی 40/70
168— جوراب مردانه      — دو لا نخ چینی — اسپاندکس جوشی 40/70

تولید جوراب با خ چینی یک لا:

120— نوزادی سایز صفر — یک لا نخ چینی — اسپاندکس کاور یا سوپر جوش 40/70
132— سایز 1 و 2 بچگانه — یک لا نخ چینی — اسپاندکس کاور یا سوپر جوش 40/70 
144— سایز 3 و4 بچگانه — یک لا نخ چینی — اسپاندکس کاور یا سوپر جوش 40/70 
156— سایز 5 بچگانه — یک لا نخ چینی — اسپاندکس کاور یا سوپر جوش 40/70 

تولید جوراب پنبه‌ای

سیلندر 200 — نخ پنبه — اسپاندکس کاور 20/70

سیلندر 176 — نخ پنبه — اسپاندکس کاور 20/70

تولید جوراب مردانه و زنانه

سیلندر 168 — جوراب مردانه — یک لا نخ چینی — اسپاندکس جوشی 20/150
سیلندر 168 — جوراب زنانه — یک لا نخ چینی — اسپاندکس جوشی 40/100